Palvelut yksityisille

Työ

Työoikeus on toimistomme yksi painopistealueista. Meillä on laajaa kokemusta niin työnantajien kuin työntekijöidenkin edustamisesta työsuhteisiin liittyvissä riitaisuuksissa, minkä vuoksi osaamme keskittyä olennaiseen ja ymmärrämme työriitoja koskevan toimintaympäristön.

Työnantaja voi päättää työsopimuksen vain laissa säädetyin perustein. Työsopimuksen päättämistavoista järeämpi on työsopimuksen purkaminen, jolloin työsuhde päättyy välittömästi. Työsuhteen purkamisen edellytyksenä on erittäin painavan syyn olemassaolo. Työntekijän menettelyn on oltava työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakava rikkominen tai laiminlyönti, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Purkamisen lisäksi työsopimus voidaan päättää irtisanomalla. Työntekijän irtisanomisen on perustuttava senkin lakiin eikä se saa olla mielivaltaista. Työsopimuslaissa mainittuja työsuhteen irtisanomisperusteita ovat 1) työntekijän henkilöön liittyvät syyt ja 2) taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Henkilöön perustuvana irtisanomisperusteena pidetään työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, jonka vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Työnantajan on menettelyssään noudatettava työsopimuslain määräyksiä. Työnantajan on esimerkiksi työntekijän henkilöön liittyvissä tapauksissa varoitettava työntekijää ennen irtisanomista ja siten annettava työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä. Työnantajalla on myös velvollisuus selvittää irtisanomistapauksissa se, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön. Irtisanomista ennen työnantajan on myös kuultava työntekijää. Kuulemistilaisuudessa on mahdollisuus käyttää oikeudellista avustajaa.

Työntekijän oikeusturvan kannalta lakimiehen käyttäminen työsuhteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa on järkevää. Voimme usein avustaa esimerkiksi varoituksen kiistämisessä tai osallistua työntekijän työsuhteen päättämistä koskevaan kuulemistilanteeseen. Mikäli työsuhde kaikesta huolimatta päättyy, osaamme arvioida irtisanomisen laillisuuden ja tarvittaessa vaadimme työntekijän puolesta korvausta.

Avustamme muun muuassa seuraavissa asioissa:

  • Laiton irtisanominen
  • Palkkasaatavat
  • Työsyrjintä
  • Työsuojelurikokset
  • Työnantajaa vastaan ajettavat korvauskanteet
  • Muu lainvastainen toiminta

Avustamme myös mielellämme siinä, jos haluat työ-, freelance-, johtaja- tai toimitusjohtajasopimuksesi juristin arvioitavaksi. Mikäli työnantajasi tarjoaa sinulle kannustinjärjestelmää tai edellyttää kilpailu-, houkuttelu- tai salassapitosopimusta allekirjoitettavaksi, voi olla joskus paikallaan luetuttaa sinulle tarjottava sopimus lakimiehellä. Laadimme myös kaikkia työliitännäisiä sopimuksia.

Katso työnantajapuolen palvelumme täältä.